STATUTUL ASOCIAŢIEI ROMÂNE DE ARHEOLOGIE (ARA)


         CAPITOLUL 1. DENUMIRE ŞI FORMĂ DE ORGANIZARE.


    Art.1. În baza art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi a O.G. 26/30 ianuarie 2000 se constituie “Asociaţia Română de Arheologie” (ARA).
    Art.2. Sigla asociaţiei este reprezentată de o figurină gumelniţeană (descoperită la Bucşani - judeţul Giurgiu) plasată central, fiind înconjurată de numele asociaţiei scris cu minuscule:
   

    Art.3. Asociaţia este o organizaţie nonprofit, neguvernamentală, înfiinţată prin liber consimţământ şi voinţa expresă a membrilor fondatori, conform statutului.
    Art.4. ARA este persoană juridică română, având sediul în municipiul Bucureşti, sector 2, Şos. Pantelimon nr. 352, bl. 3, sc. C, et. 2, ap.85.
    Art.5. ARA poate avea filiale în localităţi din România şi din străinătate.
    Art.6. ARA îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prezentul statut şi legile în vigoare, pe o perioadă nedeterminată.

         CAPITOLUL 2. ACTIVITATEA ARA.

    Art.7. ARA are ca scop sprijinirea dezvoltării arheologiei româneşti şi protecţia site-urilor arheologice.
    Art.8. Obiectul de activitate al ARA îl constituie promovarea difuzării cunoştinţelor arheologice, sprijinirea activităţii ştiinţifice a instituţiilor de stat abilitate să întreprindă cercetări arheologice şi a membrilor acestora, promovarea şi sprijinirea contactelor şi cooperării dintre asociaţiile şi instituţiile implicate în activitatea arheologică, încurajarea cercetării arheologice şi a eforturilor de conservare, derularea de activităţi de cercetare, prospectare, consultanţă, formare de specialişti, sprijinirea editării de lucrări de specialitate sau de popularizare şi alte activităţi necesare atingerii scopului propus.

         CAPITOLUL 3. MEMBRII ARA.

    Art.9. Poate fi membru al ARA orice persoană fizică, indiferent de cetăţenie, naţionalitate, apartenenţă politică, sex, religie şi profesiune, care doreşte să facă parte din asociaţie şi respectă principiile sale.
    Art.10. Admiterea în ARA se face la recomandarea a cel puţin doi membrii şi după obţinerea majorităţii simple de voturi în Adunarea Generală.
    Art.11. ARA are puterea de cenzura sau revoca dreptul de adeziune al tuturor membrilor care contravin obiectivelor asociaţiei sau care încalcă prevederile legislative privitoare la protecţia patrimoniului. Toţi membrii care devin subiectul unei propuneri de cenzură sau revocare au dreptul să-şi explice atitudinea sau faptele înainte de orice acţiune din partea ARA.
    Art.12. În cazul unei propuneri de cenzură sau revocare a unuia dintre membrii ARA, toţi membrii trebuie să fie informaţi asupra acuzaţiilor ce se aduc şi a condiţiilor care au condus la o atare situaţie cu cel puţin două săptămâni înaintea Adunării Generale ce va discuta propunerea de cenzurare sau excludere. O majoritate de două treimi a membrilor prezenţi, întruniţi în Adunare Generală, este suficientă pentru validarea deciziei.
    Art.13. Membrii ARA pot, printr-o cerere adresată preşedintelui asociaţiei, obţine pierderea acestei calităţi.
    Art.14. Adeziunea la ARA se desăvârşeşte prin plata unei taxe de înscriere. Aceasta şi cotizaţia anuală a fiecărui membru sunt discutate la fiecare Adunare Generală şi aprobate prin majoritatea simplă a membrilor prezenţi.
    Art.15. Fiecare membru al ARA are drept de vot în Adunarea Generală în toate problemele ce privesc asociaţia. Dacă este absent de la lucrările Adunării Generale, orice membru îşi poate angaja votul prin procură. Un vot prin procură trebuie să fie deţinut de un alt membru, care va fi desemnat în scris de membrul ce doreşte să voteze prin procură.

         CAPITOLUL 4. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ALE MEMBRILOR ARA.

    Art.16. Membrii ARA au dreptul:
 • să participe la Adunarea Generală şi să-şi exprime votul;
 • să îşi exprime opinia sau să facă propuneri privind activitatea asociaţiei în plenul Adunării Generale sau în faţa Consiliului Director; la solicitarea acestora cererea va fi înregistrată în documentele ARA;
 • să folosească echipamentul deţinut de asociaţie, numai în interesul acesteia şi cu aprobarea Consiliului Director;
 • să consulte documentele asociaţiei;să primească gratuit toate publicaţiile asociaţiei şi buletinul informativ al acesteia;
 • să beneficieze de burse, subsidii sau ajutor asemănător pentru a participa la activităţi sau întruniri profesionale aprobate de către Consiliul Director;
 • să propună sau să fie propus pentru orice funcţie în cadrul asociaţiei.
    Art.17. Membrii ARA sunt obligaţi:
 • să respecte statutul, principiile şi hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului Director;
 • să participe la activităţile organizate de ARA;
 • să păstreze şi să apere prestigiul ARA;
 • să plătească lunar cotizaţia stabilită de Adunarea Generală (neplata cotizaţiei timp de şase luni atrage după sine pierderea calităţii de membru al ARA);
 • să participe la strângerea de fonduri pentru ARA;
         CAPITOLUL 5. STRUCTURA ŞI CONDUCEREA ARA.

    Art.18. Adunarea generală este organul de conducere a ARA. Ea se compune din toţi membrii asociaţiei şi poate să hotărască în orice problemă care priveşte ARA.
    Art.19. Adunarea Generală se întruneşte în mod ordinar o dată pe an şi în şedinţă extraordinară la iniţiativa a cel puţin o treime din membrii săi sau la convocarea Consiliului Director. Adunarea Generală este statutar constituită dacă sunt prezenţi cel puţin două treimi din membrii săi. Deciziile sunt adoptate cu majoritate simplă de voturi relativ la numărul de membrii prezenţi, cu excepţia celor cărora li s-a specificat un alt procent.
    Art.20. Competenţele Adunării Generale sunt:
 • modificarea Statutului, la iniţiativa a cel puţin o treime din membrii săi şi cu votul a cel puţin două treimi dintre aceştia;numirea membrilor Consiliului Director şi stabilirea funcţiilor acestora;aprobarea execuţiei bugetare pe anul precedent;aprobarea planului de activitate şi a bugetului pe anul următor;stabilirea cuantumului taxei de înscriere şi a cotizaţiei lunare;orice altă problemă legată de activitatea asociaţiei;aprobarea şi modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a ARA;validarea Raportului de Activitate al Consiliului Director cu o majoritate de două treimi din totalul de voturi;
 • desemnarea Comisiei de cenzori.
    Art.21. Consiliul Director este ales de Adunarea Generală şi este compus din trei persoane – preşedintele asociaţiei, un vicepreşedinte şi un secretar-trezorier.
    Art.22. Consiliul Director conduce activitatea ARA între două Adunări Generale. Pentru asigurarea eficacităţii sale, membrii Consiliului Director vor fi aleşi pe o perioadă de patru ani, cu excepţia secretarului-trezorier ce va beneficia de un mandat de cinci ani. Numărul maxim de mandate consecutive este de două, cel total fiind nelimitat.
    Art.23. Consiliul Director se întâlneşte trimestrial, cvorumul necesar pentru luarea de decizii fiind de două treimi din membrii săi. Convocările extraordinare se fac la iniţiativa a cel puţin jumătate (doi) din membrii săi.
    Art.24. Consiliul Director decide în orice privinţă conform mandatului acordat de Adunarea Generală şi este răspunzător în faţa acesteia pentru deciziile luate şi pentru buna desfăşurare a activităţii asociaţiei. Consiliul Director are drept de veto. Pentru aplicarea acestuia este necesară unanimitatea.
    Art.25. Preşedintele reprezintă ARA în relaţiile cu exteriorul. Are drept exclusiv de semnătură pe documentele care implică ARA. Dreptul de semnătură poate fi transferat, în situaţii ce impun acest lucru, prin procură, vicepreşedintelui.
    Art.26. Secretarul-trezorier este responsabil de documentele ARA, de înregistrarea în acestea a lucrărilor şi hotărârilor Adunării Generale şi ale Consiliului Director, de strângerea cotizaţiilor.

         CAPITOLUL 6. COMISIA DE CENZORI.

    Art.27. Comisia de cenzori este organul de control al ARA. Este alcătuită din trei membri şi este desemnată anual în cadrul Adunării Generale.
    Art.28. Comisia de cenzori supraveghează activitatea economico-financiară şi prezintă un raport anual validat în cadrul Adunării Generale cu majoritate simplă de voturi dacă cvorumul este atins.

         CAPITOLUL 7. PATRIMONIUL ARA.

    Art.29. Patrimoniul ARA este compus din aportul membrilor, a persoanelor fizice sau juridice, române sau străine, din donaţii şi sponsorizări din ţară şi străinătate, din bunuri mobiliare şi imobiliare şi fonduri realizate din desfăşurarea tuturor activităţilor legale pentru atingerea scopului specific de activitate. Patrimoniul iniţial al ARA este reprezentat de un computer (Pentium II).
    Art.30. În cazul lichidării asociaţiei, bunurile şi fondurile ce formează patrimoniul vor dobândi destinaţia hotărâtă de Adunarea Generală şi aprobată de instanţa competentă.

         CAPITOLUL 8. BUGETUL.

    Art.31. Bugetul asociaţiei se compune din bugetul pentru cheltuieli curente şi cel pentru susţinerea obiectivelor, fiind aprobat de Adunarea Generală.

         În conformitate cu împuternicirea conferită de Actul Constitutiv, semnăm prezentul Statut.

    Noi, membrii fondatori, întruniţi în Adunare Generală astăzi 13 ianuarie 2001, am redactat şi semnat acest Statut.

         Cătălin Dragoş Bem; Constantin Haită; Adrian Cornel Bălăşescu

         ACT CONSTITUTIV - (extras)

    Noi, membrii fondatori, întruniţi astăzi 13 ianuarie 2001 în Adunare Generală, exprimându-ne voinţa de asociere am hotărât înfiinţarea Asociaţiei Române de Arheologie (ARA).
    Consiliul director este alcătuit din Cătălin Bem (preşedinte); Constantin Haită (vicepreşedinte); Iuliana Agapie (secretar-trezorier).
    Comisia de cenzori este alcătuită din următorii membrii: Dragoş Neamu, Adrian Bălăşescu, Raluca Bem.
    ARA are sediul în municipiul Bucureşti, sector 2, Şos. Pantelimon nr. 352, bl. 3, sc. C, et.2, ap.85.
    Durata de funcţionare a asociaţiei este pe termen nedeterminat.


© Copyright 2008 Asociaţia Română de Arheologie