LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE

Volume:
Cultura Precucuteni pe teritoriul României, Bucureşti, 1974, 212 pag., 95 figuri (Ed. Academiei).
Catalogul sculpturilor gumelniţene din Muzeul Olteniţa, Sibiu, 1967 (în colaborare cu B. Ionescu), 43 pag., 21 planşe.
Tîrpeşti. From Prehistory to History in Eastern Romania, BAR, International Series, 107, Oxford, 1981, 173 pag., 245 figuri.
Drăguşeni. A Cucutenian Community, Archaeologia Romanica, II, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2000, 198 pag., 190 fig., 4 planşe color (în colaborare cu Al. Bolomey).
Articole:
Sondajul de la Tîrpeşti, Materiale şi Cercetări Arheologice, Ed. Academiei RSR, VIII, 1962, p. 235-243.
Doua vase zoomorfe din cultura Gumelniţa, Studii şi Cercetări de Istorie Veche (SCIV), Ed. Acad. RSR, 2, 1961, p. 345-358.
Un torques geto-dacic, de argint, descoperit în Moldova, SCIV, 1/1962, p. 111-114.
Un nou topor de silex şlefuit descoperit in Moldova de nord-vest, SCIV , 1/1962, p. 91-93.
O statuetă neolitică de marmoră descoperită la Gumelniţa, SCIV, 1/1963, p. 139-144.
Noi urme bastarne în Moldova de nord-est, SCIV, 2/1963, p. 413-418.
Klad Bronzovîh izdelii v Oinake, Dacia, N.S., Ed. Acad., RSR, VII /1963, p. 517-526.
Reflets des liens entre les civilisations Hamangia et Precucuteni dans la plastique précucutenienne de Târpeşti, Dacia, N.S, VIII/1964, p. 307-312.
Unele probleme ale perioadei de tranziţie de la neolitic la epoca bronzului în Moldova, în lumina a trei morminte plane de inhumaţie descoperite la Târpeşti, SCIV, 2/1964, p. 241-250.
Un atelier néolithique pour la taille des haches en silex, Archaelogicke Rozhledy, XVII, 1, Praga, 1965, p. 48-53.
Notă asupra descoperirilor carpo-dacice de la Târpeşti, Fasti Archaeologici, Roma, XVII, 1965, p. 435.
Notă asupra descoperirilor La Tène de la Căscioarele, Fasti Archaeologici, Roma, XVIII-XIX, 1968, p. 401.
Asupra unui depozit de bronzuri de la Oinac, Revista Muzeelor nr. 4, III , 1966, p. 349-352.
Câteva descoperiri geto-dacice de la Căscioarele, SCIV, 1 , 1966, p. 113-123.
L’habitat à céramique rubanée de la station néolithique de Târpeşti et quelques problèmes de la céramique rubanée en Roumanie, Actes du VII Congres International des Sciences Préhistorique et Protohistorique, Praga, 1966, p. 423-426.
Die Bedeutung einigter Gesten und Haltungen in der jungsteinzeitlichen Skulptur der Ausserkarpatischen Gebiete Rumäniens, Dacia, N.S., XI, 1967, p. 47-58.
Unele probleme ale neoliticului moldovenesc în lumina săpăturilor de la Târpeşti, SCIV, 3, 1968, p. 395-422.
Un mormânt tumular din necropola Histria, SCIV, 20, 1969, 4, p. 587-593.
Aspects tardifs de la civilisation à céramique rubanée et sa contribution à la genèse de la civilisation Précucuteni I, Praehistorische Zeitschrift, (Germania), 46, 1971, 1, p. 4-36.
Quelques aspects du problème de l'apport de la céramique rubanée à la formation de la civilisation Précucuteni I, Alba Regia, XII, Székesfehèrvàr, 1971 (1972), p. 162-171.
Asupra unor aspecte ale raporturilor dintre culturile Precucuteni şi Hamangia, Pontica, Muzeul de Istoria Naţională şi Arheologie Constanţa, 5, 1972, p. 29-38.
A propos des influences de la culture Précucuteni sur la culture de Hamangia, à la lumière de quelques découvertes inédites de Dobrogea, Dacia, N.S., XVI, 1972, p. 53-73.
De ce nu se poate vorbi de analogii între şanţurile de la Târpeşti şi cele de la Suceveni, SCIV, 23, 1972, 3, p. 433-440.
Tipuri de aşezări şi sisteme artificiale de apărare în cultura Precucuteni , Memoria Antiquitatis, Acta Musei Petrodavensis, IV-V, 1972-1973, Piatra Neamţ, 1976, p. 55-64.
Contributions au problème de le genèse de la culture Précucuteni , Studii şi Comunicări, Sibiu, 18, 1974, p. 9-30.
"Dansul ritual" in reprezentările plastice neo-eneolitice din Moldova , SCIVA, 25, 1974, 2, p. 167-179.
Câteva observaţii asupra sculpturii în lut a culturii Hamangia şi influenţa ei asupra plasticii culturii Precucuteni , Peuce, VI, Tulcea, 1977, p. 13-17 .
La plastica in terracotta della cultura precucuteniana , Rivista di Scienze Preistoriche, XXIX, 2, Firenze, 1974, p. 399-436.
Cultura Precucuteni în Câmpia Moldovei, Din trecutul judeţului Botoşani, I, 1974, p. 49-53.
Asupra unor probleme ale culturii Criş, SCIVA, 26, 1975, 4, p. 487-506.
Atti des Simposio internazionalle sulla antica eta del Bronzo in Europa , recenzie, SCIVA, 1976, 4, p. 581-583.
Relaţii între culturile Precucuteni şi Boian-Gumelniţa , SCIVA, 27, 1976, 3, p. 347-353.
Relaţii între culturile Precucuteni şi Gumelniţa (variantă prescurtată), Ilfov – File de Istorie, Muzeul Judeţean llfov, Bucureşti, 1978, p. 77-80.
Unele probleme ale plasticii antropomorfe neo-eneolitice din România şi relaţiile ei cu Mediterana Orientală , Pontica, X, Constanţa, 1977, p. 37-43.
Unele probleme ale fazei Cucuteni A în lumina săpăturilor arheologice de la Topile , Cercetări Istorice, VIII, 1977, Iaşi, p. 125-144.
Les problèmes de la plastique néo-énéolithique en Roumanie et ses rapports avec la Mediteranaee Oriental , Actele celui de-al IX-lea Congres International de Pre- şi Protoistorie, Nice, 1976.
Unele aspecte ale legăturilor dintre neo-eneoliticul românesc şi culturile egeice şi microasiatice , Pontica, XIII, 1980, p. 57-65.
În ce zonă şi cum s-a putut face trecerea de la ultima fază a culturii Precucuteni la prima fază a culturii Cucuteni , Studii şi comunicări, 21, Sibiu, 1981, p. 27-34.
Drăguşeni (jud. Botoşani). Raport de săpături , Materiale şi Cercetări Arheologice, Tulcea, 1980, p. 100-102.
Unele probleme ale începuturilor neoliticului la est de Carpaţii Orientali , Anuarul Muzeului judeţean Suceava, VIII, 1981, p. 163-167.
Contributions to the Ecology of Pre-and Proto-Historic Habitations at Târpeşi (în colaborare), Dacia, N.S., XXV, 1981, p. 7-31.
Câteva elemente de cultură Noua şi hallstattiene, descoperite în Moldova centrală, Thraco-Dacica, II, 1981, p. 147-159.
În legătură cu câteva opinii ale unor cercetători străini asupra neo-eneoliticului românesc, Pontica, XIV, 1981, p. 39-46.
An sujet de quelques opinions d'auteurs étrangères sur le néo-énéolithique de Roumanie, Dacia, NS., XXVI, 1982, p. 153-156.
Le début et les étapes de la culture Précucuteni ainsi que ses relations avec la culture Tripolje, Thracia Praehistorica, Supplementum Pulpudeva, 3, Sofia, 1982, p. 23-44.
În legătură cu câteva opinii privind originea şi evoluţia neoliticului şi eneoliticului pe teritoriul Moldovei, SCIVA, 34, 1983, 2, p. 116-128.
Cercetările de la Drăguşeni, jud. Botoşani, Braşov, 1981, Materiale şi Cercetări Arheologice, Bucureşti, 1983, p. 82-85.
Ecological, economic and Behavioural aspects of the Cucuteni A4 Community at Drăguşeni, Dacia, N.S., XXVIII, 1-2, 1984, p. 41-46 (în colaborare).
À propos de statuette du type "Le penseur " de l’Atique et le problème de ses éventuelles relations avec celle de Cernavoda, Dacia, N.S., XXIX, 1-2, 1985, p. 119123 .
Începuturile şi etapele culturii Precucuteni şi relaţiile sale cu cultura Tripolie, Memoria Antiquitatis, IX-XI (1977-1979), Piatra Neamţ, 1985, p. 419-428.
Contribuţii la ecologia locuirilor pre- şi protoistorice de la Târpeşti (în colaborare), Memoria Antiquitatis, IX-XI (1977-1979), Piatra Neamţ, 1985, p. 643-684.
O statuetă cicladică de "gânditor" şi eventualele sale legături cu piese similare din România, Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, II, Călăraşi, 1985, p. 83-89.
Unele probleme ale culturii Cucuteni-Tripolie, Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, III -IV, 1987, p.39-48.
Industria osului în aşezarea cucuteniană de la Drăguşeni-Ostrov, SCIVA, 39, 1988, 4, p. 331-353 (în colaborare).
Ceramica cucuteniană de la Drăguşeni: tradiţii, creaţii proprii, aspecte regionale , SCIVA, 40, 1989, 3, p. 215-239 +15 planşe.
Tezaurul de monede romane descoperit la Târpeşti, Studii şi Cercetări de Numismatică, IX, Bucureşti, 1989, p. 43-51 (în colaborare).
Askoï et rhytons énéolithiques des régions balkano-danubiennes: et leur relations avec la Sud, à la lumière de quelques pièces de Căscioarele, Dacia, N. S., XXXIV, 1990, p. 5-21.
Stratigrafie şi tipologie în cercetarea neoliticului şi eneoliticului, SCIVA, 42, 1991, 3-4, p. 113-119.
Sur quelques problèmes du néolihique et du énéolithique à l’est des Carpathes Orientales, Dacia, N.S., XXXV, 1991, p. 5-59.
Colliers de "Lithospermum purpureo-coeruleum" et "perles" de cerf dans l’énéolithique de Roumanie dans la contexte Central et Sud-Est Européen, Prehistoire Europaeenne, vol. 2, Liège, 1992, p. 70-88 (în colaborare).
Coliere de "Lithospermum purpureo-coeruleum " şi "perle " de cerb în neoliticul din România în contextul centrului şi sud-estului Europei, SCIVA, 43, 1992, 4, p. 355-370 (în colaborare).
Săpăturile arheologice de la Izvoare-Piatra Neamţ din anul 1987. Memoria Antiquitatis, XVIII, 1992, p. 173-181 (în colaborare).
Les Carpathes Orientales et la Moldavie, Atlas du Néolithique européen. L'Europe orientale. E.R.A. U.L., Liège, 1993, p. 191-241.
Elemente târzii în ceramica Cucuteni A de la Drăguşeni şi relaţiile acestora cu descoperirile de la Traian-Dealul Fântânilor, Memoria Antiquitatis, XIX, 1994, p. 115-126.
Un vas cultic cucutenian de la Izvoare-Piatra Neamţ, Memoria Antiquitatis, XIX, 1994, p. 97-114 (în colaborare).
La contributions de Vladimir Dumitrescu pour définir le concept de complexe culturel Ariuşd-Cucuteni-Tripolje et pour la connaissance de ses origines et de son évolution interne, Cucuteni aujourd'hui, Piatra Neamt, 1996, p. 27-38.
Consideraţii pe marginea organizării interne a unora dintre aşezările culturilor din complexul Precucuteni-Cucuteni, Prehistoire du Bas Danube, Călăraşi, 1997, p. 165-201.
Industria materialelor dure animale în cadrul culturii Starčevo-Criş de pe teritoriul României. Aşezarea de la Grumăzeşti, judeţul Neamţ, Memoria Antiquitatis, XXI, 1996, p. 273-296 (în colaborare).
Archaeological Researches at Borduşani-Popină (Ialomiţa County). Preliminary Report 1993-1994, , Cercetări Arheologice, X, Bucureşti, 1997, p. 35-143 (în colaborare).
Şantierul arheologic Bucşani (jud. Giurgiu). Raport preliminar. Campania 1998, Buletinul Muzeului Teohari Antonescu, II-IV, 1996-1998, 2-4, p. 93-102 (în colaborare).
Les recherches archéologiques de sauvetage de Ciulnitza , dep. de Ialomiţa (19941997), Pratiques funéraires dans l'Europe des XIIIe –XIVe s. av. J. C. Actes du 111' Colloque International d'Archéologie Funéraire, Tulcea, 2000, p. 149-165 (în colaborare).
Rhyta sau vase zoomorfe? Buletinul Muzeului Teohari Antonescu, V-VI, 1999-2000, 56, p. 251-261.
Sur l‘organisation interne de certaines station des cultures des complexe Boian-Gumelnitza et Precucuteni-Cucuteni, Cercetări Arheologice XI, 1998-2000, partea I, p.321-336.
O civilizaţie necunoscută: Gumelniţa, Cd-Rom publicat de Ministerul Culturii şi Cultelor, Serviciul Arheologie, cIMeC – Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2001 (coordonator).
Noi descoperiri de la Gumelniţa, Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, Călăraşi, 2001, p. 114-144 (în colaborare).
Noi dovezi ale tradiţiilor precucuteniene în mediul cultural cucutenian, Studii de Preistorie, Bucureşti, 1, 2001, p. 95-104.
A Few Observations on the internal organization of Gumelniţa communities on Lake Cătălui Islet, în In Memoriam, Vladimir Dumitrescu, Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, XIX, 2001, p. 147-153.
Aşezarea eneolitică de pe insula "La Ostrov" lacul Taşaul (Năvodari, jud. Constanţa) Raport preliminar - campaniile 1999 -2000, Pontica, XXXIII-XXXIV, 2001, p. 123-170 (în colaborare).
Cu privire la unele piese tăiate din corn de cerb, Buletinul Muzeului Teohari Antonescu, Giurgiu VII -VIII, 2001-2002, p. 103-112.
New evidence of the influence of Precucuteni Traditions in the development of Cucuteni culture (în limba rusă), Stratum, Sankt Petersburg, Chişnău, Odesa, nr. 2, 2001-2002, p. 164-169.
Ace de păr descoperite în tell-ul de la Atmăgeua-Tătărască, Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani, Călăraşi-Brăila, 2004, p.35-40 (în colaborare).
Noi date privind “depuneri“ rituale în peşterile din Mehedinţi, Studii de Preistorie, 2/2003-2004, Bucureşti, 2005, p. 207-213 (în colaborare).
Piscul Cornişorului, Studii de Preistorie, 2/2003-2004, Bucureşti, 2005, p. 143-180 (în colaborare).
Unde şi cum s-a putut realiza trecerea de la faza A la Cucuteni A-B, Scripta Praechistorica. Miscellanea in honorem nonagenarii magistri Mircea Petrescu-Dîmboviţa oblata, Iaşi, 2005, p. 295-328 (în colaborare).
“Magna Mater” (?) in the Chalcolitic Period in Romania, în Vassos Karageorghis, Kypriaka in Romania, Nicosia, 2006, p. 45-49.
Industria cornului în aşezarea cucuteniană de la Drăguşeni – Ostrov, Acta Musei Tutovensis, I, Bârlad, 2006, p. 82-105 (în colaborare).

 
Copyright 2008 Asociaţia Română de Arheologie